Strona główna Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" Informacja

Informacja

Informacja dotycząca projektu systemowego w 2013 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kontynuuje w 2013 roku projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół”. W gminie Kikół głównym problemem jest bezrobocie. Duża liczba osób trwale bezrobotnych oraz duża liczba tych osób objętych pomocą społeczną. Bezrobocie (zwłaszcza długotrwałe) poza wymiarem ekonomicznym wywiera negatywne skutki społeczne. Bezrobotni tracą wiarę w lepszą przyszłość, izolują się społecznie. Choć stopień występujących patologii nie jest duży to jednak zagrożenia są na tyle poważne, że wymagają działań. Dodatkowym utrudnieniem są występujące wśród podopiecznych postawy roszczeniowe oraz niski poziom edukacji tych osób. Rolniczy charakter gminy powoduje, że brak jest zakładów pracy. Problemem są również niskie kwalifikacje i wykształcenie bezrobotnych objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej.

Projekt ma na celu reintegrację zawodową i społeczną osób bezrobotnych długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Założeniem projektu jest także podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie umiejętności skutecznego poszukiwania pracy. W ramach projektu indywidualnymi kontraktami socjalnymi objętych zostało 30 osób, które otrzymały wsparcie poprzez trening kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty doradztwa zawodowego, spotkania z psychologiem oraz szkolenia i kursy zawodowe. Osoby te uczestniczyły w następujących kursach zawodowych: 16 osób kurs „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B”, w kursie „Florystyka i bukieciarstwo” 9 osób, w kursie „Magazynier z obsługą wózków widłowych’ 4 osoby oraz 2 uczestników w kursie „Operator koparko – ładowarki klasa III (wszystkich typów)”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu systemowego realizuje także Program Aktywności Lokalnej, którego celem jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej. W bieżącym roku w ramach programu wsparciem objętych zostało 8 matek, które uczestniczyły w kursie „Warsztaty pracy z dzieckiem niepełnosprawnym”. Dla osób biorących udział w Programie Aktywności Lokalnej zorganizowana została wycieczka integracyjno-edukacyjna do Trójmiasta. Każdy uczestnik otoczony jest opieką pracownika socjalnego. Mamy nadzieję, że efekty wspólnych wysiłków przyczynią się do poprawy sytuacji materialno-bytowej uczestników projektu i ich rodzin, a także zwiększą aktywność zawodową oraz umożliwią uzyskanie pracy.

Joanna Małecka

Kierownik GOPS