Strona główna Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole zaprasza osoby zainteresowane (które korzystają z pomocy społecznej), podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych do zgłaszania swoich uwag, opinii czy  wniosków do projektu systemowego pt. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół” na rok 2014.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Okres realizacji projektu : styczeń – grudzień 2014 rok.

Celem głównym projektu w roku 2014 będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji oraz usamodzielnienia się 48 beneficjentów z terenu gminy Kikół.

W ramach projektu organizowane będą : spotkania z psychologiem, warsztaty doradztwa zawodowego, szkolenia, kursy zawodowe oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15-30 lat. W odniesieniu do grupy osób w wieku 15-30 lat projekt przewiduje realizację instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie pracy, staży i praktyk w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 26.07.2013 r. do 12.08.2013 r. w formie przyjmowania opinii, uwag oraz propozycji drogą pocztową lub mailową (na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).  Formularz konsultacji należy przekazać do dnia 12 sierpnia 2013 r.

Opinie uwagi i propozycje z datą wpływu po 12.08.2013 r. nie będą uwzględnione. Nieprzedstawienie opinii w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z prawa jej wyrażenia.

Koordynatorem projektu na etapie tworzenia diagnozy jest :

Joanna Małecka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

tel. 054 289 46 70 , adres e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Po upływie terminu konsultacji zostanie przygotowany raport z jej przebiegu i wyników.

Raport zostanie zamieszczony na stronie www.kikol.pl oraz na tablicy ogłoszeń GOPS Kikół.

Do pobrania - formularz konsultacji społecznych :

formularz

[pobierz]