Strona główna Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" Informacja

Informacja

28.12.2011 r.  w Świetlicy Wiejskiej w Grodzeniu miało miejsce spotkanie podsumowujące projekt systemowy pt. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nasz ośrodek przystąpił do realizacji projektu systemowego w bieżącym roku - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Celem głównym projektu było wzmocnienie działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole w pomocy osobom bezrobotnym poprzez zawieranie kontraktów socjalnych motywujących ich do podjęcia zatrudnienia. Działania podejmowane w ramach projektu miały charakter wsparcia osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo poprzez zawieranie kontraktów socjalnych motywujących ich do aktywności zawodowej. Praca socjalna prowadzona była przez pracowników socjalnych zatrudnionych przez GOPS w Kikole.
Projekt był skierowany dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Kikół. Do projektu przystąpiło 29 osób, w tym 10 osób uczestniczyło w Programie Aktywności Lokalnej. W RAMACH PROJEKTU ZORGANIZOWANO:
•    Trening kompetencji społecznych
•    Poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych  tzw.  „Szkołę dla rodzica”
•    11 kobiet i 2 mężczyzna przystąpiło do kursu „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B”
•    1 kobieta przystąpiła do kursu „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”
•    7 kobieta uczestniczyły w kursie „Dekorator wnetrz”
•    Dla 9 kobiet i 1 mężczyzny w ramach Programu Aktywności Lokalnej zorganizowano indywidualne i grupowe poradnictwo z psychologiem oraz z doradcą zawodowym
•    a także wycieczkę integracyjno-edukacyjną do MEGA PARKU w Grudziądzu  
Osoby biorące udział w projekcie systemowym zostały wyposażone w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im sprawniej poruszać się po rynku pracy. Zostały także rozwinięte ich umiejętności społeczne, poznali swoje mocne strony oraz podnieśli wiarę we własne możliwości. Dzięki szkoleniom zawodowym beneficjenci zostali wyposażeni w dodatkowe kwalifikacje zawodowe.