Strona główna Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" Aktywizacja zawodowa i społeczna...

Aktywizacja zawodowa i społeczna...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole informuje, że kontynuuje realizację projektu systemowego  pt. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół”.
Do udziału w projekcie chcemy zaprosić w sumie 15 osób (13 kobiet i 2 mężczyzn), w wieku aktywności zawodowej, długotrwale pozostających poza rynkiem pracy, podopiecznych GOPS w Kikole.
Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem, aby umożliwić im przezwyciężenie indywidualnych barier oraz wzmocnić ich szanse wejścia na rynek pracy.
W ramach projektu zorganizowane zostaną:
• warsztaty umiejętności psychospołecznych
• warsztaty rynku pracy
• doradztwo zawodowe
• szkolenia zawodowe: opiekun osób zależnych, sprzedawca z obsługa kas fiskalnych oraz przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B.
Udział w zajęciach jest bezpłatny!!! Zainteresowanych zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole ul. Plac Kościuszki 7a.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;  Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.