Strona główna Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"

Kapitał Ludzki

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole informuje, że zakończył działania w ramach projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół” w roku 2014. Projekt systemowy realizowany w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym realizowanych działań w ramach projektu systemowego w 2014 roku była poprawa perspektyw społecznych i zawodowych 48 beneficjentów z gminy Kikół borykających się z bezradnością życiową.

W ramach projektu  w 2014 r. zrealizowano następujące działania:

 • Warsztaty z doradcą zawodowym
 • Warsztaty z psychologiem (spotkania grupowe i indywidualne)
 • Kurs „Prawa jazdy kat. C”
 • Kurs „Prawa jazdy kat. B”
 • Kurs „Przedstawiciel handlowy”
 • Kurs „Operator koparko – ładowarki klasa III (wszystkich typów)”
 • Kurs „Operator ładowarki teleskopowej”
 • Kurs „Magazynier z obsługą wózków widłowych”
 • Kurs „Florystyka i bukieciarstwo”
 • Kurs „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”
 • Kurs „Opiekunka osób starszych, chorych, niepełnosprawnych”
 • Działania o charakterze środowiskowym tj. wyjazd integracyjno - edukacyjny do Stegny.

 

W roku 2014 ogólna wartość projektu wynosiła 262 495,01 zł – w tym wkład własny Ośrodka 27561,98 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 234 933,03 zł

 

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej beneficjentów oraz usamodzielnienia się niektórych rodzin. W 2014 r. 48 osób ukończyło projekt zgodnie z zaplanowaną ścieżką.

Wsparcie w ramach projektu miało wpływ m.in. na rozwój motywacji uczestników projektu do podejmowania działań zmierzających do poprawy sytuacji na rynku pracy, rozwój umiejętności interpersonalnych, zwiększenie pewności siebie i samooceny poprzez dotarcie do własnego potencjału i ambicji zawodowych. Osoby uczestniczące w projekcie poszerzyły wiedzę nt. poruszania się po rynku pracy oraz aktywnych metod szukania pracy, wyznaczyły cele zawodowe i określiły sposób ich realizacji, zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe co wzmacnia ich pozycję na ranku pracy.

 

Udział w poszczególnych działaniach projektu był dla klientów Ośrodka – uczestników projektu – całkowicie bezpłatny.

 

Wycieczka

 

INFORMACJA

 

Informacja

 

Od stycznia 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole rozpoczął realizację kolejnego projektu systemowego pt. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół”.

Do udziału w projekcie chcemy zaprosić w sumie 48 osób (35 kobiet i 13 mężczyzn) – klientów GOPS, którzy są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy, osobami nieaktywnymi zawodowo oraz osobami niepełnosprawnymi, których kwalifikacje zawodowe nie odpowiadają zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy.

Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem, którego celem jest umożliwienie przezwyciężenia indywidualnych barier oraz wzmocnienie szans wejścia na rynek pracy.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

• warsztaty z psychologiem
• warsztaty doradztwa zawodowego
• kursy zawodowe
• realizacja staży.

Rekrutację do projektu prowadzą pracownicy socjalni tut. Ośrodka. Liczymy na to, iż w ślad za poprzednimi edycjami naszego projektu – spotka się on z Państwa zainteresowaniem, a proponowane formy wsparcia skutecznie umożliwią poprawę sytuacji życiowej, w tym podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia.

Udział w zajęciach jest bezpłatny!!! Zainteresowanych zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole ul. Plac Kościuszki 7a.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół

 

Od stycznia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, realizował kolejną edycję projektu systemowego pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
W grudniu 2013 r. jego realizacja dobiegła końca. Założenia zaplanowane we wniosku o dofinansowanie oraz w harmonogramie projektu zostały zrealizowane.
Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji 38 beneficjentów z terenu gminy Kikół poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

 

Więcej…

 

Informacja

Informacja dotycząca projektu systemowego w 2013 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kontynuuje w 2013 roku projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół”. W gminie Kikół głównym problemem jest bezrobocie. Duża liczba osób trwale bezrobotnych oraz duża liczba tych osób objętych pomocą społeczną. Bezrobocie (zwłaszcza długotrwałe) poza wymiarem ekonomicznym wywiera negatywne skutki społeczne. Bezrobotni tracą wiarę w lepszą przyszłość, izolują się społecznie. Choć stopień występujących patologii nie jest duży to jednak zagrożenia są na tyle poważne, że wymagają działań. Dodatkowym utrudnieniem są występujące wśród podopiecznych postawy roszczeniowe oraz niski poziom edukacji tych osób. Rolniczy charakter gminy powoduje, że brak jest zakładów pracy. Problemem są również niskie kwalifikacje i wykształcenie bezrobotnych objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej.

Więcej…

 

Programu Aktywności Lokalnej

W dniach 19.08.13 - 20.08.13 r. dla uczestników „Programu Aktywności Lokalnej” została zorganizowana wycieczka integracyjno – edukacyjna do Trójmiasta. W wycieczce wzięło udział osiem mam z dziećmi niepełnosprawnymi. Program Aktywności Lokalnej realizowany jest w ramach projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół” jego uczestnikami są osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Program ten, skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności, a jego założeniem - uaktywnienie społeczne i zawodowe osób oraz przygotowanie ich do uczestnictwa w życiu społecznym, w tym rynku pracy. W tym roku uczestnikami projektu są matki z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Więcej…

 

Raport z przebiegu konsultacji społecznych

Raport z przebiegu konsultacji społecznych

 

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole zaprasza osoby zainteresowane (które korzystają z pomocy społecznej), podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych do zgłaszania swoich uwag, opinii czy  wniosków do projektu systemowego pt. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół” na rok 2014.

Więcej…

 

Aktywizacja zawodowa i społeczna

Więcej…

 

Informacja

Od stycznia 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, realizował kolejną edycję projektu systemowego pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
W grudniu 2012 r. jego realizacja dobiegła końca. Założenia zaplanowane we wniosku o dofinansowanie oraz w harmonogramie projektu zostały zrealizowane.
Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji 73 beneficjentów z terenu gminy Kikół poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.


W ramach projektu systemowego zrealizowane zostały m.in.:

 • Warsztaty psychologiczne
 • Zajęcia z doradcą zawodowym
 • Kursy zawodowe:

-        „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B”

-        „Kasjer – sprzedawca”

-        „Opiekunka dziecięca”

-        „Florystyka z bukieciarstwem”

 • Działania o charakterze środowiskowym – Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne oraz wycieczka do Trójmiasta - celem wyjazdów była aktywizacja społeczna, integracja rodzin, zapewnienie dzieciom różnych atrakcji.


Udział w poszczególnych działaniach projektu był dla klientów Ośrodka – uczestników projektu – całkowicie bezpłatny.

W roku 2012 ogólna wartość projektu wynosiła 201 684,69 zł – w tym wkład własny Ośrodka 21 176,89 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 180 507,80 zł

GALERIA TRÓJMIASTO

GALERIA KURSY

 
Więcej artykułów…