Strona główna Aktualności

Aktualności

Prośba do ludzi o dobrym sercu

Prośba do ludzi o dobrym sercu

W dniu 24.08.2012 r. w Kikole miał miejsce nieszczęśliwy wypadek, w którym zginęła kobieta osieracając siedmioro dzieci. W grudniu 2011 r. w wypadku samochodowym zginął ojciec dzieci.

Osoby chętne do udzielenia rodzinie jakiegokolwiek wsparcia prosimy o wpłaty na poniższe konto:

39954200082002004309530001 Sandra Nowatkowska pełnoprawny opiekun niepełnoletniego rodzeństwa

Kwota wolna od podatku na jedno dziecko wynosi 4 902.00 zł

Wszelkie informacje pod numerami tel: 54 289 46 70

tel. kom: 660 713 399

 

Zakończenie projektu

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole informuję, że został zakończony projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole pt. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół”. Biorąc pod uwagę negatywne skutki długotrwałego bezrobocia oraz bardzo wysokiego stopnia zależności od pomocy społecznej, do udziału w projekcie zakwalifikowane zostały osoby pozostające bez formalnego zatrudnienia. Uczestnikami projektu były osoby o niskich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, w wieku aktywności zawodowej. W projekcie wzięło udział 10 kobiet. Podstawą rekrutacji była analiza wywiadów środowiskowych i ocena sytuacji socjalno – bytowej uczestnika projektu, co pozwoliło na właściwy wybór uczestników. W celu uniknięcia deficytu, spowodowanego możliwością rotacji uczestników projektu, pracownicy socjalni stworzyli listę rezerwowych beneficjentów. Dzięki temu została zachowana skuteczność realizacji projektu, a działania aktywizujące zaplanowane w projekcie zostały zrealizowane. W celu osiągnięcia jak najlepszych wyników i zminimalizowania problemów poprzez zrealizowanie zakładanych działań uczestnikom należało zapewnić specyficzne warunki aktywizacji. Dlatego też GOPS obok form pomocy o charakterze finansowym, rzeczowym lub usługowym zaczął rozwijać nowe formy pozamaterialne typu: poradnictwo, wsparcie psychologiczne lub prawne, aktywizację społeczną i zawodową.

W ramach realizacji projektu zostało przeszkolonych 5 kobiet w zawodzie opiekun osób chorych, starszych, niepełnosprawnych i dzieci, oraz 5 kobiet w zawodzie kasjer – sprzedawca. W ramach realizacji projektu wszystkie osoby w nim uczestniczące podniosły swoje kwalifikacje zawodowe, pozyskały większe poczucie własnej wartości, posiadają skompletowane i przygotowane wszystkie dokumenty konieczne do podjęcia pracy. Ukończenie szkoleń potwierdzone zostało odpowiednimi zaświadczeniami . Ponieważ projekt miał charakter wsparcia kompleksowego, zarówno zawodowego jak i socjalnego, jego realizacja bez wsparcia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłaby możliwa w tak szerokim zakresie.

 

 

 

UWAGA ROLNICY!!! - Wniosek w sprawie suszy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008r. (DZ. U. Nr 173, poz. 1070 z 2008r. ). Na mocy tego rozporządzenia rodziny rolnicze w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę mogą ubiegać się o pomoc społeczną, jeżeli:

Więcej…

 

PROGRAM "UCZEŃ NA WSI"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole informuje, że został uruchomiony nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod nazwą "Uczeń na wsi".

Więcej…

 

GOPS - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizuje w 2008 roku projekt systemowy w ramach Priorytetu VII: Promocja integracji społecznej; działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół”. Projekt ma na celu reintegrację zawodową i społeczną osób bezrobotnych długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Założeniem projektu jest także podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie umiejętności skutecznego poszukiwania pracy. W ramach projektu indywidualnymi kontraktami socjalnymi objętych zostanie 10 osób, które otrzymają wsparcie finansowe w celu umożliwienia im aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach. Osoby te będą uczestniczyć w 25 dniowych kursach zawodowych w tym 5 osób w zawodzie opiekun osób chorych, starszych, niepełnosprawnych i  dzieci, oraz 5 osób w zawodzie kasjer – sprzedawca.  Kurs zawodowy poprzedzony będzie modułem z podstawowej obsługi komputera i kas fiskalnych oraz zapoznaniem uczestników z zasadami pielęgnacji, higieny i wizażu  oraz wzbudzenie gotowości do rozeznania własnego potencjału i umiejętności zawodowych. Kursy zaczynają się od 10 września 2008 r. i potrwają do 7 listopada 2008 r. Każdy uczestnik zostanie objęty opieką pracownika socjalnego. Realizacja projektu systemowego jest nową formą pracy z klientem pomocy społecznej. Mamy nadzieję, że efekty wspólnych wysiłków przyczynią się do poprawy sytuacji materialno-bytowej uczestników projektu i ich rodzin, a także zwiększą aktywność zawodową oraz umożliwią uzyskanie pracy.